เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management […]