มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๒. นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี)

๕. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล บุญกาญจน์วนิชา คณบดี ESCP Business School, Paris

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรือง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

๗. ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

๘. ดร.รสยา เธียรวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๙. ดร.มนัส ชูผกา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

๑๐. นายทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สรรพสินค้าเวลเนส จำกัด

๑๑. นายอนุชัย สายเกื้อกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง(1996) จำกัด

๑๒. นายไพบูลย์ เวทย์วัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วรรณภพ จำกัด

๑๓. นายอดุลย์ หุ่นนาค ประธานกรรมการ บริษัท ฟินโฮสติ้ง จำกัด

๑๔. นายสิทธิวิชญ์ ตั้งธนาเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด

๑๕. ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชัย ต.ศิริวัฒนา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

๑๗. ดร.รณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

๑๘. ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส GTDEE หอการค้าเยอรมัน-ไทย

๑๙. นายสุธีร์ จรัสจารุมนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัตต์ โซลูชั่น จำกัด

๒๐. นายสุเทพ พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีโพธิ์ทองเมดัลเวิร์ด จำกัด

๒๑. นายกฤษณ์ เอื้อสุนทรนพ ผู้จัการ บริษัท ยูอีเอ เทคโนโซลูชั่น จำกัด

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมรับในปีนี้

๑. นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

๒. นายรณศักดิ์ โมมิน นักวางแผนธุรกิจอาวุโส บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

และขอเชิญชวนบุคลากร มจพ. นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.35 น. เป็นต้นไป หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์