มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ ๑. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ๒. นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ […]