นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มจพ. พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา และนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ได้เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทยสืบไป

โดยนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ได้บรรเลงดนตรีไทยประเภทเดี่ยวสถาบัน (มจพ.) ในเพลงจีนขิมเล็ก เถา ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ และผู้แทนนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี จำนวน 4 คน เข้าร่วมบรรเลงบรรเลงดนตรีไทย
กลุ่มสถาบัน (ภาคกลาง 1) ในเพลงเขมรละออองค์ เถา ประเภทวงมโหรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565

ภาพและข่าว : https://www.facebook.com/KMUTNBstuact