ประกาศ มจพ. 
เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ