นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2546 ไม่เคยเรียน รด. หรือเกิดก่อนแต่มาเรียน มจพ. ปีแรก ประสงค์ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1130 ในวันและเวลาราชการ