กำหนดการพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เวลา

14.00 – 16.00 น.

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บริเวณคณะ/วิทยาลัย

  

นักศึกษาใหม่เข้าสู่พิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2566 ณ ชั้น 2 สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

  

รับประทานอาหารว่าง

เวลา

16.00 – 17.00 น.

ซักซ้อมและเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมงาน

เวลา

17.00 – 18.30 น.

พิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2566

  

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธีเข้าสู่พิธี

  

การอัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร และขบวนเกียรติยศเข้าสู่บริเวณพิธี

  

แปรริ้วขบวนเกียรติยศ

  

ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร อัญเชิญพระมหามงกุฎ

และฉัตรปริวารขึ้น ประดิษฐานบนบุษบก

  

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวถวายรายงาน

  

ผู้แทนนักศึกษากล่าวบทอาเศียรวาท

  

นายกองค์การนักศึกษา กล่าวนำปฏิญาณตน

  

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา

และแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่

เวลา

18.30 – 20.00 น.

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญประดู่แดงช่อใหม่

เวลา

20.00 น.

เสร็จสิ้นพิธีการ

  

รับประทานอาหารเย็น

  

นักศึกษาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

– นักศึกษา การแต่งกายชุดนักศึกษา

– ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร การแต่งกายชุดสากลนิยม (สูท)

– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม