กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 

อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact