มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

 1. ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ >> ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่า << 
  (กรณีเคยได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อได้อีก)
 2. อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี
 3. กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและประวัติ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
  – แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
  – ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ)
  – หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาที่ มจพ.
  – หลักฐานแสดงการสร้างชื่อเสียง
  – หลักฐานการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
  (4) ส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

การส่งข้อมูล

กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อพร้อมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กองกิจการนักศึกษา
คุณพรทิพย์ พูนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

สอบถามข้อมูลได้ที่

ฝ่ายเลขานุการ คุณเรือนทิพย์ ทองใบ หรือ คุณพรทิพย์ พูนสกุล
โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 1314 หรือ
08-9554-3888 (เรือนทิพย์ ทองใบ)
09-5930-9229 (พรทิพย์ พูนสกุล)