มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โดยกองกิจการนักศึกษา กองกลาง และกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย ไปทำกิจกรรมจิตอาสา 5ส ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และนางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม MOU. 5ส ร่วมกับภาคีเครือข่าย บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย 

สำหรับภาคีเครือข่าย บ้าน-วัด-โรงเรียน ที่เข้าร่วม MOU. กับวัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี ได้แก่

 1. เทศบาลนครนนทบุรี
 2. อำเภอเมืองนนทบุรี
 3. วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
 4. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 7. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 8. โรงเรียนวัดปากน้ำพิบูลสงคราม
 9. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 10. ชุมชุนพิบูลสงคราม หมู่ที่ 8
 11. ชุมชุนพิบูลสงคราม หมู่ที่ 9

ประมวลภาพกิจกรรม