มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โดยกองกิจการนักศึกษา กองกลาง และกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย ไปทำกิจกรรมจิตอาสา 5ส ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 […]