ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลนักศึกษา มจพ. ดีเด่น ประจำปี 2566 “เพชร มจพ.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มมีผลงานดีเด่นในด้านการเรียนและด้านกิจกรรมนักศึกษาพร้อมทั้งมีความมประพฤติดีในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

ภายในงานได้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประเมินและคัดเลือกนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  จำนวน 6 ราย มีรายชื่อดังนี้  

    รางวัลนักศึกษา มจพ. ดีเด่นระดับคณะ ได้แก่

    1) นางสาวญาพิชชา แสงคำจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

    2) นางสาวอรอนงค์ นายออน คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

    3) นายธนกร กุลศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

    4) นายกฤษณ์เพชร สินธนะกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล

    5) นายรัตนชัย อริยทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

    รางวัลนักศึกษา มจพ. ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

    นางสาวปรีชญา เมืองแก้ว  คณะบริหารธุรกิจ

รัฐธนินท์  ข้อมูล

ภาพถ่าย (PR KMUTNB) http://kmutnbgallery.quickconnect.to/mo/sharing/uAYmDUtf7

ภาพถ่าย (KMUTNB PHOTO CLUB)
https://drive.google.com/drive/folders/1jTZkobReU5gpVh7GIpEGefTKeAeBJCIV?usp=sharing