ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลนักศึกษา มจพ. ดีเด่น ประจำปี 2566 “เพชร มจพ.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มมีผลงานดีเด่นในด้านการเรียนและด้านกิจกรรมนักศึกษาพร้อมทั้งมีความมประพฤติดีในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน […]