มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยชมรมศิลปการแสดง ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมภายในงาน ซึ่งงานครั้งนี้มีมากกว่า 100 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดง และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2541 เดิมใช้ชื่อว่า “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1 – 5) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตั้งแต่ครั้งที่ 6 และเปลี่ยนเป็น “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา” จนถึงปัจจุบัน

โดยนักศึกษาชมรมศิลปการแสดง มจพ. เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ใช้ชื่อชุดการแสดงที่มีชื่อว่า “ระบำชุมนุมเผ่าไทย” เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครประวัติศาสตร์ เรื่องอานุภาพแห่งความเสียสละ จากบทประพันธ์ของ ฯพณฯ พลตรีหลวงจิตรวาทการ ผู้แสดงจะแต่งกายตามแบบชนชาติไทยเผ่าต่าง ๆ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, เซ็นทรัล โคราช และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐธนินท์  ข่าว/ภาพ