มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยชมรมศิลปการแสดง ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี […]