ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิตา  มณีมัย  อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายอาสา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 5 โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 3 สถาบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม

โดยกิจกรรมภายในค่ายครั้งนี้ประกอบไปด้วย

  1. การปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตามหลักBrain-Based Learning (BBL)
  2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
  3. การปรับปรุงแปลงเกษตรสำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมสานฝันสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของโรงเรียน

การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหาร และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษาของ 3 พระจอมเกล้า เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง และได้ดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 – 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

 

ข่าว : รัฐธนินท์

ภาพถ่ายโดย  นักศึกษาชมรมศิลปะและการถ่ายภาพ มจธ.