ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิตา  มณีมัย  อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา […]