เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. และในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ กกมท. พร้อมด้วยบุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ RUN Night Walk Talk Kasetsart University มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและกว้างขวางทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสการเล่นกีฬาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ – สุขภาวะที่ดีของตน พร้อมส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายในหมู่นิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายในโครงการได้มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรม RUN NIGHT WALK TALK เดิน – วิ่ง รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร และการแสดงดนตรีจากนิสิต มก. ได้มีสถาบันการศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 19 สถาบัน ในงานนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ (FISU)

จากที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันกีฬามหาวิทยาลัยสากล” สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเดือนกันยายนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต ได้แบ่งการจัดโครงการเป็นภูมิภาคหลัก ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ในส่วนเขตภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีสมาชิกในเครือข่ายเขตภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 สถาบัน

ข่าว/ภาพ : รัฐธนินท์