ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประกวดดนตรี 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15 (3K Music Festival) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานสวนปาล์ม มจพ. ดำเนินการจัดงานโดย องค์การนักศึกษา 3 พระจอมเกล้า ชมรมดนตรีสากล และวงประดู่แดงและขับร้องประสานเสียง มจพ.

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านดนตรี มีพื้นที่แสดงความสามารถ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีระหว่าง 3 พระจอมเกล้า ให้คงอยู่ต่อไป

งานประกวดดนตรี 3 พระจอมเกล้า หรือ 3K MUSIC FESTIVAL ได้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี และสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นงานประเพณีระหว่าง 3 พระจอมเกล้า ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา และชมรมทางด้านดนตรี ของทั้ง 3 พระจอมเกล้า โดยเป็นการนำวงดนตรีที่ได้รับรางวัล ที่ผ่านจากการประกวดภายในแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันในงานนี้ โดยมี รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษาของ 3 พระจอมเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับผลการประกวดดนตรี 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15 (3K MUSIC FESTIVAL) มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ วง PDB จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับเงินรางวัล 10,000.00 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วง 21 havefield จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับเงินรางวัล 8,000.00 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วง Y2K จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับเงินรางวัล 5,000.00 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลชมเชย วง ธรรมรักษาแบนด์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • รางวัลชมเชย วง Why Do We Cry จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม มือกีตาร์ วง Y2K จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม นักร้อง วง PDB จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพถ่ายโดย : นักศึกษาชมรมถ่ายภาพ มจพ.