องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายอาสา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 6 ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และองค์การนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงเรียนบ่อแร่ – ธารเลา ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา 3 สถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่มีของตนเองในการเข้าร่วมช่วยเหลือในสังคม มีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา 3 พระจอมเกล้า โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน และได้ดำเนินการจำนวน 4 กิจกรรมดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงแปลงเกษตร

2. ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เด็กเล่น

3. ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามกีฬา และเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning)

4. กิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียน

ซึ่งการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิตา มณีมัย อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา มจธ. และสจล. ได้เข้าร่วมกับนักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน

และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายอาสา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 6 พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแร่ – ธารเลา และได้ส่งมอบให้เจ้าภาพในครั้งถัดไป ได้แก่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี