วันที่ 12 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางแอนนา ประทุมรัตน์ (ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา) และตัวแทนบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เดินทางไปมอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและส่งเสริมการให้โดยไม่มีที่สิ้นสุด ในกิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน