เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน KMUTNB GAMES 2023 “ประดู่แดงเกมส์” โดยมีนายภัทรนนท์ พสุนธาวิโรจน์ รักษาการนายกองค์การนักศึกษา กล่างรายงานการจัดงาน

ซึ่งงาน KMUTNB GAMES 2023 “ประดู่แดงเกมส์” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จำนวน 8 คณะ/วิทยาลัย ใน มจพ.กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลานามัย และสุขภาพที่ดีของนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลสิ่งอบายมุขต่าง ๆ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษาทุกคณะให้มีความสัมพันธ์และความสามัคคีกันมากขึ้น โดยงานในปีนี้ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 7 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาแชร์บอล กีฬาแบดมินตัน และกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับผลถ้วยรางวัลคะแนนกีฬารวมในปีนี้ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยงานครั้งนี้ ผศ.สมชาย เวชกรรม  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.สายันต์  พรายมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.นิพันธ์  ประวัติเจริญวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผศ.สมชาย เปรียงพรม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

ข่าว : รัฐธนินท์ 
ถ่ายภาพ : kmutnb photo club