เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน KMUTNB GAMES 2023 “ประดู่แดงเกมส์” โดยมีนายภัทรนนท์ พสุนธาวิโรจน์ รักษาการนายกองค์การนักศึกษา กล่างรายงานการจัดงาน ซึ่งงาน […]