ขอเชิญร่วมโครงการ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเวดล้อม Thailand Green Design Awards 2024

ด้วยทางสถาบันคันคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดงาน ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 Thailand Green Design Awards 2024 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ ผลงานที่สามารถใช้ประโยชน์ และเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้วยสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2024 (www.tgda.in.th) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. TGDA Student Design Awards 2024
2. การประกวด GEO Wisdom Prize

**หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม โทร. 02-942 8600-3 ต่อ 601, 603 หรือ เบอร์มือถือ 089-1137934**