โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย