รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนาประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกันปลูกต้นประดู่แดง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ระลึกในงานกีฬาและสันทนาการบุคลากร 3 […]
📌 แจ้งผู้กู้ “รายเก่าต่อเนื่อง มจพ.” ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารในทุกกรณี (ยกเว้น!! ผู้กู้เกินหลักสูตรที่รออนุมัติจาก กยศ.) หากมีความประสงค์จะกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ให้ทำดังนี้ เขียนคำร้องทั่วไป และขอลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และลายเซ็นของหัวหน้าภาควิชา [ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป] ไปส่งเอกสารทั้งหมด […]