ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การพิจารณานักศึกษาประกอบคุณงามความดี แบบ-วน.7-แบบฟอร์มนักศึกษาประกอบคุณงามความดี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา  […]
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน jobtopgun นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 31 (สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานได้เต็มวันตามวันที่ลงเอาไว้เท่านั้น) 👉👉ทำงาน 6-7 มี.ค. 2567 (2 วัน) ⚡️⚡️ 📌#ตำแหน่งที่1 นักศึกษาช่วยงาน 15 คน ค่าตอบแทนวันละ […]