ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและบุคลิกภาพดีมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่ละวิทยาเขต ในการทำหน้าที่อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร เข้าร่วมงานพิธีของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ นางแอนนา  […]