นักเรียน นักศึกษา มจพ. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • วันที่ 1 พ.ค. 2566 – 1 พ.ค. 2567 (ระดับ ปวช. – ป.ตรี – ป.โท – ป.เอก)
  • วันที่ 1 ส.ค. 2566 – 1 ส.ค. 2567 (วิทยาลัยนานาชาติและ TGGS)
  • วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 1 ธ.ค. 2567 (เฉพาะบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2)

ทุนประกันภัยอื่นตามตารางแผนความคุ้มครอง

  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ/ครั้ง : 30,000 บาท
  • สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.2) : 300,000 บาท
  • ถูกฆาตรกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย : 300,000 บาท
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ : 300,000 บาท
  • ชดเชยเงินปลอบขวัญ กรณีพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากอุบัติเหตุ (พักในโรงพยาบาล) : 30,000 บาท

เมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

  • นักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2566 แล้วใช้บัตรนักศึกษาคู่กับบัตรประชาชน “ไม่ต้องสำรองจ่าย”
  • นักศึกษาที่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2566 ให้สำรองจ่าย แล้วนำหลักฐานไปขอเบิกค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) ที่ มจพ. ในภายหลัง **

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1126