มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

การแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปี พ.ศ. 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และเสริมสร้าง ความสามัคคีสำหรับบุคลากร 3 พระจอมเกล้าแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

มีการจัดการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬากอล์ฟ กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาแบดมินตัน กีฬาบาสเกตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาเปตอง  จัดขึ้น ณ สนามกีฬาภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย

สรุปผลการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมภาคค่ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 3 พระจอมเกล้า ร่วมพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากบุคลากร กิจกรรมมอบต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย/สถาบัน กิจกรรมรับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด กิจกรรมส่งมอบธงให้แก่เจ้าภาพในปีถัดไป (มจพ. ส่งต่อ มจธ.) และกิจกรรมเปิดซุ้มอาหาร ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

พบกันใหม่ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในปีถัดไป

จัดงานโดย : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
รูปภาพจาก : ทีมประชาสัมพันธ์ มจพ. – เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://kmutnb.ac.th