ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและบุคลิกภาพดีมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่ละวิทยาเขต ในการทำหน้าที่อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร เข้าร่วมงานพิธีของมหาวิทยาลัย

พร้อมกันนี้ นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย งานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. ดำเนินการโดย กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจารนักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา 3 วิทยาเขต

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 ราย มีรายชื่อดังนี้

ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ
1. นายยศกร จันทร์คูเมือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นายพีรพัฒน์ พันธุ์ดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. นายธันนวินต์ อานามวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร
1. นางสาวนารีรัตน์ โพธิ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. นางสาวพรชนก ดวงจินดา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. นางสาวชนันพร เสริมศรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์