เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2566 จัดโดย องค์การนักศึกษา ร่วมกับ สภานักศึกษา ชมรมนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่สนใจทำกิจกรรมได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ หรือถนัด ได้หาประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเอง และเสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ภายในงานประกอบด้วย การเปิดบูธประชาสัมพันธ์ของชมรมและกลุ่มนักศึกษา กิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีของนักศึกษา ได้จัดงานในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ลานสวนปาล์ม มจพ. และห้องชมรมนักศึกษา ภายในอาคาร 40 ปี มจพ. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและศิลปวัฒนธรรม นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษาของ มจพ. เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย นักศึกษาชมรมถ่ายภาพ