รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนาประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกันปลูกต้นประดู่แดง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ระลึกในงานกีฬาและสันทนาการบุคลากร 3 พระจอมเกล้า จำนวน 1 ต้น ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

ในโอกาสนี้ มีบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ผู้นำองค์กรนักศึกษา นักศึกษา และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา