เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2566 ในห้วข้อเรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตโลก (VUCA World)” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทางด้านการศึกษา วิจัยและทางวิชาการร่วมกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยและให้เกิดความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคม และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในสังคมปัจจุบัน 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตโลก”

และภายในงานได้มีการเสวนาพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตโลกยุค VUCA  World” และการนำเสนอสะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิต/นักศึกษา ในหัวข้อ “ผลกระทบการเรียนรู้ การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตโลกและการรับมือ ของนิสิตนักศึกษาในยุค VUCA World” พร้อมกันนี้ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง งานในครั้งนี้จัดโดยเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีผู้นำนักศึกษา ประกอบไปด้วย องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา รวมจำนวน 7 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


สำหรับเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยครั้งถัดไป ปี 2567 พบกันที่มหาวิทยาลัยสยาม