รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปี 2567 ในภายใต้แนวคิด “Student Empowering for Sustainable Development” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การเสวนา รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษารูปแบบนำเสนอแบบปากเปล่า และโปสเตอร์ ซึ่งในงานครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. (ฐานะผู้แทนสถาบันการศึกษาจาก 3 พระจอมเกล้า) ได้เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ เรื่อง “การขับเคลื่อนนิสิต นักศึกษา จิตอาสาและจิตสำนึก สาธารณะ” และฝ่ายกิจการนักศึกษา มจพ. ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษารูปแบบโปสเตอร์ ประเภทกลุ่มที่ 3 Best Practices ผลงานองค์กรนิสิตนักศึกษาและชมรมกิจกรรม/สโมสรนักศึกษา “โครงการค่ายอาสา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 6” โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รัฐธนินท์  ข่าว/ภาพ