รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Field Engineer Development Program (FEDP – Young Talent Program)

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์(ไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายติดตั้งและการบริการด้านลิฟท์ บันไดเลื่อนมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในสาขาวิศกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง Field Engineer Development Program (FEDP – Young Talent Program)

ทางบริษัทจาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) มีความเชื่อมั่นว่านักศึกษาจากสถาบันของท่าน มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ดังนั้น ทางบริษัท จึงใครขอความอนุเคราะห์ ในการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Field Engineer Development Program (FEDP – Young Talent Program) ซึ่งเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567