กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดบูธกิจกรรม “เปิดเทอมใหม่…กองกิจฯ พบน้องใหม่ 2566” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานสวนปาล์ม

กองกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมส่วนกลาง รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การดูแลส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย ตลอดจนการจัดการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนานักศึกษา โดยมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง 

กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมเปิดบูธประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อนำเสนอบริการของกองกิจการนักศึกษา ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อรับบริการ สถานที่ติดต่อ  และช่องทางติดต่อ เป็นต้น

ภายในงานมีการแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ การแนะนำบริการของกองกิจฯ อาทิ การติดต่อขอคำปรึกษาเชิงจิตวิทยา การกู้ กยศ. ทุนการศึกษา แนะนำสนามกีฬา ผ่อนผันทหาร สมัครเรียน รด. ประกันอุบัติเหตุ  Friend Cornner และแนะนำบริการคุยกับพี่แนะแนว และยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมร่วมสนุกและรับของรางวัลมากมาย ในโอกาสนี้ นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้มอบของรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับบูธกองกิจฯ ด้วย

น้อง ๆ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจข้อมูล “แนะนำบริการกองกิจการนักศึกษา” สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้ที่นี่

ช่องทางติดตามข่าวสาร