เมื่อผู้กู้ยืมรายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ได้รับแจ้งเตือนที่ระบบ DSL หรือที่แอป กยศ. Connect ว่า “คำขอกู้ยืมได้รับการอนุมัติ” ให้ผู้กู้ “จองคิวนัดส่งเอกสาร”

และดำเนินการดังนี้ (กรุณาอ่านให้จบ)

1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคารที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาใดก็ได้ จะเป็นการเปิดออนไลน์หรือเปิดที่สาขาก็ได้ แต่!! ถ้ามีบัญชีของธนาคารนี้อยู่แล้วและยังใช้งานได้ปกติ ก็สามารถใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่

2. ทำสัญญากู้ยืมเงิน

 • เข้าระบบ DSL หรือที่แอป กยศ. Connect แล้วล็อกอินชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตั้งใว้
 • ไปที่เมนูยื่นกู้ กดปุ่มดำเนินการต่อ
 • ข้อมูลจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน 
  • กรอกข้อมูลบัญชีรับโอนเงินค่าครองชีพ บัญชีที่ใช้ต้องเป็นของผู้กู้ และเป็นธนาคารที่กำหนด
  • การลงนามสัญญา เลือก ประเภทกระดาษ และสัญญาทั่วไป หรือสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม แล้วแต่กรณีของผู้กู้
  • เลือกวิธีการผ่อนชำระเงินคืนกองทุน อ่านรายละเอียดที่ระบบได้เลย เลือกได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อครบกำหนดชำระเงิน **ระหว่างการกู้ยืมห้ามยกเลิกสัญญา**
  • กดปุ่มถัดไป เพื่อตรวจสอบข้อมูล
  • กดปุ่มยืนยันข้อมูล เพื่อบันทึกสัญญา
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนาม มีสัญญาทั้งหมด 7 หน้า ให้พิมพ์หน้าละแผ่น (สี/ขาวดำ ก็ได้) พิมพ์ทั้งหมด 2 ชุด
 • เซ็นชื่อในสัญญาเฉพาะช่องที่มีชื่อเท่านั้น ช่องอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อให้เว้นไว้

3. ทำแบบเบิกเงินการกู้ยืม

 • เข้าระบบ DSL หรือที่แอป กยศ. Connect แล้วล็อกอินชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตั้งใว้
 • ไปที่เมนูเบิกเงินกู้ยืม กดปุ่มเบิกเงินกู้ยืม
 • เบิกเงินกู้ยืม
  • ข้อมูลการศึกษา ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
  • เลือกสิ่งที่ต้องการเบิกเงินกู้ยืม ได้แก่ ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ สามารถเลือกได้ว่าจะเบิกเงินส่วนไหนบ้าง
  • เลือกกู้ค่าเทอม ให้กรอกจำนวนเงินค่าเทอมตามใบเสร็จค่าเทอม เทอม 1/2566 หรือตามใบจองวิชาเรียน **ไม่รวมค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า**
  • เลือกกู้ค่าครองชีพ (ถ้าเลือกไม่ได้แสดงว่าครอบครัวมีรายได้รวมกันเกิน 360,000 บาท/ปี)
  • ตรวจสอบบัญชีธนาคาร
  • เลือกประเภทการลงนามแบบกระดาษ
  • กดถัดไป
  • กดยืนยัน
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนาม เอกสารมี 1 หน้า พิมพ์สี/ขาวดำก็ได้ พิมพ์ทั้งหมด 2 ชุด
 • เซ็นชื่อในแบบยืนยันเฉพาะช่องที่มีชื่อเท่านั้น ช่องอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อให้เว้นไว้ 

ให้ผู้กู้ดำเนินการดังนี้
1. จองคิวนัดส่งเอกสารที่ระบบจองคิว (ลิงก์อยู่ด้านบน)
2. รอสถานศึกษาบันทึกค่าเทอม ประมาณ 2-3 วัน ไม่รวมวันหยุด
3. เมื่อครบเวลาแล้ว ให้ผู้กู้เข้าระบบ DSL/แอป กยศ. Connect เพื่อยื่นเบิกเงินกู้ยืม

**ถ้ารอนานแล้วยังไม่ได้ ให้ติดต่อสถานศึกษาพร้อมใบเสร็จค่าเทอม

4. การส่งเอกสารตัวจริงที่มหาวิทยาลัย

ให้ผู้กู้ดำเนินการ

 • พิมพ์ใบจองคิวนัดส่งเอกสารจากอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
 • สแกน QR-Code ในใบจองคิว เพื่อดูวิธีการเตรียมเอกสาร
 • พิมพ์ใบเช็กลิสต์จากอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 
 • เตรียมเอกสารตามใบเช็กลิสต์ให้ครบทุกรายการ เซ็นชื่อในเอกสารที่ต้องเซ็น
 • ไปส่งเอกสารด้วยตัวเองตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ไม่ต้องพาผู้ปกครองไป ให้ผู้ปกครองเซ็นเอกสารไว้ได้เลย ห้ามปลอมลายเซ็น / ห้ามเซ็นบนไอแพด / ห้ามสแกนลายเซ็นแล้วพิมพ์สี เป็นต้น

หมายเหตุ

 • การไม่ไปส่งเอกสารตามวันที่จองคิวไว้ หรือไปส่งแล้วแต่เอกสารไม่ครบในวันที่จองคิวไว้ จะถือว่าผิดนัด และมีผลต่อการโอนเงินกู้ที่ล่าช้า 
 • หากเลยกำหนดที่จองคิวไว้แล้วให้ติดต่อสถานศึกษาในทันที ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด
 • การไม่ไปส่งเอกสารตัวจริงที่สถานศึกษา จะถือว่าผู้กู้ไม่ประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษา 2566

คลิปตัวอย่างการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน

ในคลิปนี้ จัดทำโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อปีการศึกษา 2564 รายละเอียดการทำสัญญา/แบบยืนยันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้กู้อ่านรายละเอียดก่อนทำในแต่ละขั้นตอนที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของระบบ DSL หรือที่แอป กยศ. Connect

กยศ. มจพ.
> โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1150, 1161 (ในวันและเวลาราชการ)
> เว็บไซต์ : https://sa.op.kmutnb.ac.th
> เฟซบุ๊ก : กยศ_kmutnb