📌 แจ้งผู้กู้ “รายเก่าต่อเนื่อง มจพ.” ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารในทุกกรณี (ยกเว้น!! ผู้กู้เกินหลักสูตรที่รออนุมัติจาก กยศ.) หากมีความประสงค์จะกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ให้ทำดังนี้

  1. เขียนคำร้องทั่วไป และขอลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และลายเซ็นของหัวหน้าภาควิชา [ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป]
  2. ไปส่งเอกสารทั้งหมด (คำร้องทั่วไป+เอกสารตามใบเช็กลิสต์ทุกรายการ) ที่ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. กรุงเทพฯ

>>> ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. เท่านั้น!!!

  • ถ้าเคยจองคิวแล้วไม่ต้องจองคิวใหม่ ใช้ใบจองคิวอันเดิมได้
  • ถ้ายังไม่ได้จองคิวให้จองคิวด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย โดยให้เลือก >> ล่าช้า (ไม่ได้เลือกวันที่ในเวลาที่กำหนด)

⚠️ หมายเหตุ

  • เฉพาะ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น หากเป็นผู้กู้ของวิทยาเขต กรุณาติดต่อที่ ห้องงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขต เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
  • ถ้าไม่ส่งเอกสารภายในรอบนี้ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษานี้