รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 

โครงการนี้จัดโดย กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารได้รับข้อมูล สร้างความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และสามารถปฏิบัติงานตามหลักสุขาภิบาลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลความสะอาดในสถานที่จัดจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคและการเจ็บป่วย ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร