รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม […]