ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัดกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 3 พระจอมเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 […]