ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัดกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 3 พระจอมเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 3 พระจอมเกล้า” วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

โครงการนี้มีแนวคิด “1+1+1 เป็นหนึ่ง” เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้พบปะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในงานด้านกิจการนักศึกษา ร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานบริการและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาต่อไป