มจพ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประสบการณ์ ความท้าทายและการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ อยู่รอดอยู่ร่วม และอยู่อย่างปลอดภัย ในยุค BANI” กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำผู้นำนักศึกษา ได้แก่ นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “ประสบการณ์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้อยู่รอด […]