มจพ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประสบการณ์ ความท้าทายและการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ อยู่รอดอยู่ร่วม และอยู่อย่างปลอดภัย ในยุค BANI”

กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำผู้นำนักศึกษา ได้แก่ นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “ประสบการณ์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้อยู่รอด อยู่ร่วมและอยู่อย่างปลอดภัย ในยุค BANI” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนากระบวนการที่ดีในการพัฒนานิสิตนักศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค BANI อย่างเหมาะสมต่อไป และเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ และพัฒนาทักษะ Resilience เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยงานในครั้งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย