เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมกรรมนักศึกษา และความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาและด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมแนะนำผู้บริหาร บุคลากร มจพ. โดยมี นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน

          หลังจากพิธีเปิด มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดย นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
          ช่วงบ่าย มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องผู้นำนักศึกษากับการตระหนักรู้เท่าทันและเฝ้าระวังการทุจริตภายใต้แนวทาง สำนักงาน ป.ป.ช. โดย อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบเย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และทีมวิทยากรตัวคุณ ปปช. ประจำ มจพ. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

รุ่งนภา-ข่าว
วุฒิสิทธิ์-ถ่ายภาพ
ที่มา- เว็บไซต์มหาวิทยาลัย