มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 65 ปี

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

  1. ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni2017/pages/index.php (กรณีเคยได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อได้อีก)
  2. อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี
  3. กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและประวัติ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

– แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

– ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ)

– หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาที่ มจพ.

– หลักฐานแสดงการสร้างชื่อเสียง

– หลักฐานการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

 4. ส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

การส่งข้อมูล

กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อพร้อมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปที่

คุณพรทิพย์ พูนสกุล
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

พร้อมไฟล์ข้อมูลไปที่ E-mail : alumni@op.kmutnb.ac.th

กำหนดส่งข้อมูล

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.

สอบถามข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการ

  • คุณพรทิพย์ พูนสกุล หรือ คุณเรือนทิพย์ ทองใบ โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 1314 หรือ
    09-5930-9229 (พรทิพย์ พูนสกุล)
    08-9554-3888 (เรือนทิพย์ ทองใบ)