กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. พานักศึกษาจิตอาสา มจพ. ไปบริจาคถุงผ้าเพื่อมอบให้กับผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบริจาคถุงผ้า ในโครงการ “จิตอาสาล้านความดี” ที่จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านความเสียสละ การรู้จักให้ รวมถึงได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษาขอขอบคุณ บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ตลอดจนนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคถุงผ้า โครงการ “จิตอาสาล้านความดี” ในครั้งนี้