ผู้กู้รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ” มหาวิทยาลัยมีข่าวจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งให้ทราบว่า

“ขั้นตอนการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินและขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนอยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาของสัญญาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ใหม่ หากมีความคืบหน้าและสามารถดำเนินการในระบบได้ จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบต่อไป”

ที่มา : Line Official Account กยศ.สถานศึกษา ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

สอบถามข้อมูลในเรื่องนี้เพิ่มเติม กรุณาโทร. กยศ. Call Center 0 2016 4888

ผลกระทบ       

 1. เกิดกับสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
 2. การอนุมัติให้กู้ยืมโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะต้องรอจนกว่าการปรับปรุงเนื้อหาของสัญญาตาม พ.ร.บ. ใหม่จะแล้วเสร็จ
 3. การจองคิวนัดส่งเอกสาร
  • ผู้ที่จองคิวแล้ว มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการจองคิวของผู้กู้รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ทุกคน เพื่อรอกองทุนอนุมัติให้กู้ยืมก่อน จึงจะประกาศการจองคิวนัดส่งเอกสารรอบใหม่ได้
    • ยกเลิกการจองคิวครั้งนี้มีผลทันที ไม่จำเป็นต้องรออีเมลยืนยันจากมหาวิทยาลัย
    • ผู้กู้ไม่ต้องไปส่งเอกสารตามคิวนั้นแล้ว
    • การยกเลิกการจองคิวครั้งนี้ ถือว่าผู้กู้ไม่เคยผิดนัด/ล่าช้า 
  • ผู้ที่ยังไม่ได้จองคิว มหาวิทยาลัยปิดการจองคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
  • การจองคิวครั้งใหม่ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
 4. การลงทะเบียนขอรับ Check List ไม่มีผลกระทบใด ๆ สามารถใช้ข้อมูลเดิมได้
 5. คำขอกู้ที่มีสถานะ “รอสถานศึกษาตรวจสอบ” ไม่มีผลกระทบใด ๆ มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบคำขอกู้ให้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ตามกำหนดการเดิม
 6. นักศึกษา มจพ. ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอกู้ให้เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้เลย 

 

หมายเหตุ

 • อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ หมายถึง รอกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกองทุน
 • กองทุน หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
 • มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ