ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นี้  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนที่นี่
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่น้อง เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง ให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง […]